”Bergningsarbetet med ångaren ”Göta“ fortskred i går gan­ska raskt. Den gamle erfarne dykaren Abraham Eristenson hade vid 4-tiden på e. m. fått “brokarne“ placerade under “Göta“ och länspumpningen af pontonerna började. Redan hade man lyckats lyfta det i lera nedsjunkna skrofvet en half fot, de bjelkarne, hvari brokarne äro fä­sta, plötsligt brusto och “Göta“ sjönk tillbaka i sin gamla bädd.

Man har nu beslutit att först lossa kol­lasten, hvilket arbete utföres af dykare frän Vilhelmsberg. När man betänker att “Göta“ har inne öfver 100 tons kol, kan man inse huru lång tid det kommer att taga innan man kan föra “Göta“ från den för hamntrafiken så viktiga plats, där hon nu ligger.

Den första idén — att lyfta båt och last — var ej förkastlig därför att ett par ruttna master brusto. Några friska bjelkar och fyra i stället 2 “brokar“ — och “Göta“ hade inom två, tre dagar kun­nat bogseras till Göteborgs Mek. Verk­stads varf.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta. Bilden visar inte bärgningen av Göta utan bärgningsfartyget Hilma vid haverist, foto omkring 1905.