”Svenska Idrottsförbundets täflingar om söndag torde komma att blifva för idrottevänner af stort intresse.

Täflingarna på lördagen i Exercishuset komma att räkna det bästa som Sverige eger af idrottsmän på de områden där det täflas, såsom t. ex. hr Erik Lindström från Stockholm, innehafvare af skandioa-viska mästerskapet i viktlyftning för året samt hr C. L. Wickström, äfven från Stock­holm, som i Helsingborg förra året eröfrade Sv. mästerskapet. I brottningen försvar  Helsingborgarne det förra året häri eröfrade mästerskapet. I höjdsprång öfver häst kommer förra årets mästare hr TI. Andersson att få försvara sitt mästerskap mot Göteborgs bäste hoppare.

Bland söndagens täflingar komma fotbollstäflingarne och gångtäflingarne att blifva af stort intresse. Alingsåsarne hafva några goda representanter för gångsporten. I kastöfningarne får förra årets mästare hr C. E. Helgessen en svår kamp att utstå med Stockholms förnämste man på detta område hr G. Söderström.

Man kan under sådana förhållanden ta för gifvet att allmänheten kommer genom ett talrikt besök att gifva organisationskomitén den uppmuntran den förtjenar. Då dylika täflingars arrangerande föror­sakar stora omkostnader, står denna i ej så liten risk om desamma ej skulle få det understöd en talrik publik gifver.

På lördagen öppnas täflingarne af en af hederspresidenterna hr major V. Reuter och konsul C. A. Kjellberg, hvarvid samt­liga täflande defilera.

På söndags afton samlas deltagarne till koliation och prisutdelning å Lorensberg och torde deltagare häri anteckna sig a komiténs byrå å Valand i god tid. De till täflingarne skänkta extra prisen äro ut­ställda i Gumperts bokhandel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden: Exercishuset, år 1900. Södra fasaden, västra gaveln.