”Sjöförklaring har i dag på eftermiddagen afgifvits å rådhusrättens andra afdelning af kapten Emil Bruhn, befälhafvare å göteborgsångaren Hermod. På resa från Göteborg till Newcastle kolliderade Hermod söndagen den 22 maj kl. 9,50 e. m. under rådande stark tjocka med skonerten ”Niord, hvilken genast sjönk, sedan dess besätt­ning räddat sig ombord på Hermod.

Sjöförklaringen utgjordes af ett utdrag ur ”Hermods” dagbok, hvilken under olycksda­gen har följande innehåll:

“Under dagen: laber, variabel bris med disig luft. Vid 8-tiden tilltog tjockan, och man signalerade oafbrutet med ånghvisslan. Kl. 8,50 e. m. saktades maskinen. Kl. 9,30 hördes ett ljud om styrbord, men kunde ej urskiljas hvad det var, strax därefter hördes en ångares pipa tvärs om styrbord flera gånger. Kl 9,50 e. m. varskodde utkiken en lur, och samtidigt syntes en röd lanterna en half fartygslängd på styrbords bog. Ro­dret lades styrbord för att göra kollisionen så lindrig som möjligt, hvilken ej kunde undvikas i anseende till den korta distan­sen. Hermod sammanstötte därpå med fartvget, som befanns vara Niord, hvilken träffades för om stormasten. Besättningen 7 man, sprang senast öfver på “Hermod“, maskinen arbetade back hela tiden, tills alla voro ombord”. (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lastångfartyget HERMOD av Göteborg. Bilden tagen omkring 1914.

Fartyg: HERMOD

Bredd över allt 10,2 meter

Längd över allt 74,0 (LPP) meter

Reg. Nr.: 1330

Rederi: Ångfartygs AB Svithiod

Byggår: 1878

Varv: Motala Verkstad