1800-talets Göteborg

Skenande häst på Gustav Adolfs torg

”I vildt sken kom i går e. m. en häst förspänd ett åkdon, hvari hemmansegaren Axel Andersson, Bärby Säfve, och hans hustru åkte, inrusande å Gustaf Adolfs torg från Fontänbron där djuret blifvit skrämdt. Sedan den svindlande färden gått öfver torget, störtade hästen till marken å Norra Hamngatan, hvarvid åkdonet ramponerades och hästen erhöll en del skador å frambenen. Egendomligt nog fingo de åkande, som ka­stades ned å gatan, då hästen störtade, ej några nämnvärda skador.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg.