1800-talets Göteborg

Lindholmens mekaniska verkstads aktiebolag och staten

”Sedan innevarande års riksdag beviljat 137,000 kr. för utvidgning af nämnda bolags skeppsdocka, mot vissa förpliktelser af bolaget gent emot staten, har k. m:t godkänt den af bolaget er­bjudna säkerheten för att förmonsrätt för flottans fartyg till dockans begag­nande blefve gällande afven för framtiden, hvarjemte k. m:t befallt marinförvaltningen att, under iakttagande af de af riksdagen angifna vilkoren, uppgöra kontrakt med bolaget angående arbetete verkställande.

Bolaget hade i skrifvelse till chefen för sjöförsvarsdepartementet erbjudit sig att till säkerhet för fullgörandet af dess förpliktel­ser gent emot staten, öfverlemna till stats verket inteckning i hela verkstaden för 100,000 kr., näst efter de inteckningar däri å tillsammans 450,000 kr., som nu utgöra hypotek för ett af bolaget upptaget obliga­tionslån, därvid bolaget dock förbehållit sig att, om och när så ske kunde, få utbyta den nu erbjudna inteckningen mot första inteckning till samma belopp i dockan med det mål som därtill användes, hvarjemte bola­get framhållit, bland annat, att enligt det af byggmästaren S. Jehander uppgjorda ut- vidgningsförslaget skall den nuvarande docktröskeln bibehållas oförändrad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjösättningen av pansarskeppet Njord vid Lindholmens varv 1898-04-20.