”Sedan innevarande års riksdag beviljat 137,000 kr. för utvidgning af nämnda bolags skeppsdocka, mot vissa förpliktelser af bolaget gent emot staten, har k. m:t godkänt den af bolaget er­bjudna säkerheten för att förmonsrätt för flottans fartyg till dockans begag­nande blefve gällande afven för framtiden, hvarjemte k. m:t befallt marinförvaltningen att, under iakttagande af de af riksdagen angifna vilkoren, uppgöra kontrakt med bolaget angående arbetete verkställande.

Bolaget hade i skrifvelse till chefen för sjöförsvarsdepartementet erbjudit sig att till säkerhet för fullgörandet af dess förpliktel­ser gent emot staten, öfverlemna till stats verket inteckning i hela verkstaden för 100,000 kr., näst efter de inteckningar däri å tillsammans 450,000 kr., som nu utgöra hypotek för ett af bolaget upptaget obliga­tionslån, därvid bolaget dock förbehållit sig att, om och när så ske kunde, få utbyta den nu erbjudna inteckningen mot första inteckning till samma belopp i dockan med det mål som därtill användes, hvarjemte bola­get framhållit, bland annat, att enligt det af byggmästaren S. Jehander uppgjorda ut- vidgningsförslaget skall den nuvarande docktröskeln bibehållas oförändrad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjösättningen av pansarskeppet Njord vid Lindholmens varv 1898-04-20.