1800-talets Göteborg

Examina vid Göteborgs högskola

”Vid senaste i går afslutade examensperiod vid Högskolan ha in­för dess examenskommission, under ord­förandeskap af en af de aderton i Sven­ska akademien professorn m. m. d:r G. Ljunggren, följande examina aflagts:

Senare afdelningen af filosofie kandidatexamen med pröfning i ämnena latin samt teoretisk och praktisk filosofi af fil. stud. Adolf Wallerius samma afdelning med pröfning i ämnena latin och statskunskap med geografi af fil. stud. A. G. Ellis, samma del med pröfning i ämnena latin, statskunskap med geografi samt estetik med litteratur och konst­historia af fil. stud. W. Ahlslröm, samt samma delning af samma examen med pröfning i ämnena teoretisk och prak­tisk filosofi af fil. stud. Dan. Fehrman.

Förra delen af filosofie kandidatexamen med pröfning i ämnena teoretisk filosofi, historia samt estetik med litteratur och konsthistoria af fil. stud. Carl Eneman.

Därjemte har kompletteringsexamen till filosofie kandidatexamen aflagts af filoso­fie kandidaterna John Fred. Wingård och Gust. Arthur Korlén i historia samt fil. kand. Oscar Svedberg i semitiska språk.

— Lärarerådet har vid sammanträde i går tilldelat fil. kand. Oscar Svedberg det af “Ungdomsvän“ skänkta premiet å 400 kr. Detta premium utdelas för vid högskolan aflagd utmärkt examen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: Av Okänd – Jarl Torbacke: Carl Grimberg – ett underbart öde?, 1993., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8916474.