”Då denna station visat ett dåligt ekonomiskt resultat, har telegrafstyrelsen gjort förfrågan hos Handelsföreningens fullmäktige, om från deras sida vore något att erinra mot statio­nens förändring till telefonstation, å hvilken telegrammer skulle till befordran emottagas och i vanlig ordning utsändas. Med erinran, att telegraf behöfves å platsen, då Känsö karantänsanstalt tages i bruk, äfvensom i vissa andra fall, halva fullmäktige förklarat sig icke kunna samtycka till förändringen med mindre telegrafverket förbinder sig att inrätta tillfällig telegrafstation å Brännö, när full­mäktige finna det erforderligt. Brännö sta­tion ingår i ledningen till Vinga, hvars anläggande till stor del bekostats från Han­delsföreningens enskilda fond och National- kassan i Göteborg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Noterat på kortet: ”Brännö.” ”Utsikt mot Känsö. I fgr. Brännö ångbåtsbrygga (Husvik).”