”Göteborgs Seminarium för bildande af småskolelärarinnor begynner en ny kurs Lördagen den 20 Au­gusti 1898 i Annedals skolhus. Kursen är tvåårig och beräknad till 36 veckor under hvarje läsår.

För att vinna inträde såsom elev vid seminariet erfordras, att sökanden senast den 15 Augusti inlemnar egenhändigt skrifven ansökan till under tecknad och därvid genom behörigt intyg styrker:

att hon har begått Herrens Nattvard; att hon är känd för ett godt uppförande; att hon eger god kristendomskunskap; att hon före kalenderårets slut uppnått en ålder icke under sjutton och ick öfver tjugofem år; samt att hon har sin hemort i Göteborg.

Genom intyg af läkare skall inträdessökande styrka, att hon eger god hälsa och god kroppskon­stitution.

Vid anställdt förhör, hvarvid synnerlig vikt skall läggas på att utröna den sökandes förståndsut­veckling och begåfning, bör inträdessökande åda­galägga följande insikter och färdigheter:

  1. Säker och flytande innanläsning jemte för­måga att redogöra för det lästa, förmåga att skrift­ligen återgifva en muntlig framställning samt att temligen felfritt uppskrifva ett dikteradt stycke;
  2. De fyra räknesätten i hela tal och bråk, med tillämpning på enklare praktiska uppgifter, jemte färdighet i enkel hufvudräkning;
  3. Kunskap i det allmännaste af fäderneslan­dets historia och geografi;
  4. Läran om menniskokroppen, djuren och växterna efter någon kortfattad lärobok;
  5. Redig och jemn handstil;
  6. Förmåga att uppfatta och återgifva toner.

Inträdessökande som saknar musikaliska anlag,

kan dock antagas till elev, såvida hon eger utmärktare kunskaper och anlag för undervisning. Undervisningsafgiften utgör för hvarje läsår 100 kronor, hvaraf hälften erlägges vid höstterminens början och andra hälften vid början af vårtermi­nen.

Två elever få åtnjuta befrielse från afgift, i fall de kunna förete intyg om medellöshet samt be­finnas vara utrustade med goda anlag.

Göteborg den 14 Maj 1898.

Å Seminariestyrelsens vägnar

J.M. Ambrosius.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Folkskoleseminariet [gamla byggnaden] år 1904.