”Obehagliga påminnelser?

En meddelare delgifver oss följande af ho­nom gjorda iakttagelse:

I Slottsskogen finnes på flera ställen stora korgar, som enligt på dem anbrakt inskrift tjena till samlingsställen för förbrukadt eller annars öfverflödigt papper.

Dessa korgars uppsättande synes ha in­verkat mycket obehagligt på de talrika unga lyriska skalder, som förut, i synner­het om mornarne, brukade förfärdiga sina dikter där. De hafva mer och mer försvun­nit därifrån och uppsöka nu med förkärlek Delsjöns mera stilla och af brutala, oförstå­ende medmenniskor ostörda trakter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön. 12/6 1898.