1800-talets Göteborg

Var den försvunne passageraren banktjufven?

”Vi omnämnde härom dagen en passagerares mystiska försvinnande från ångaren “Temis“ natten till 20 dennes under om­ständigheter, som antyda att sjelfmord föreligger.

Vid ångarens återkomst till Göteborg fann “Temis“ befälhafvare kapten Andersson i stadens aftontidningar en notis om att en ungersk banktjuf János Kriván efterlystes i Sverige för stöld af 250,000 gulden.

Det signalement, som meddelades i notisen om banktjufven, stämde mycket väl med den försvunne passagerarens utse­ende. En del andra omständigheter gifva också stöd åt den förmodan, att den för­svunne varit ingen mindre ån den un­gerske stortjufven.

Så omtalar kapten Andersson, att pas­sageraren i fråga strax före fartygets afgång stod och hängde på kajen och såg frånvarande ut, hvilket gaf kaptenen anledning fråga om det var hans afsikt att följa med till Kristiania. Mannen vände sig om och såg med besynnerlig blick på frågaren och gick därefter ombord. Det föreföll därför som om han icke beslutit gå med då frågan riktades till honom.

Restauratrisen ombord bekräftar också kaptenens uppgifter om att signalemen­tet öfver banktjufven stämmer med den försvunne passagerarens utseende.

Han medhade å ångaren inga andra effekter än ett paraply och några Berlintidningar, som lågo qvar i hans hytt. För restauratrisen hade han uppgifvit, att han afsändt bagage till Berlin.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Hamnen från Tyska kyrkan. Omkring år 1890.