”Höstterminen tager sin början vid Latinläro­verket, Realläroverket och Femklassiga läro­verket Onsdagen den 31 Augusti, och böra in­trädes- och flyttningssökande lärjungar nämnda dag kl. 9—11 f. m., de förstnämnde försedda med prest- och läkarebetyg eller ock med afgångsbetyg från annat allmänt läroverk, anmäla sig hos vederbörande rektor å hans embetsrum.

Lärjungar, hvilka erhållit afgångsbetyg från all­mänt läroverk och icke tillhöra 6;te och 7:de klasserna, behöfva dock vid detta tillfälle ej per­sonligen infinna sig, utan är det tillräckligt, om deras afgångsbetvg blifvit till rektor vid det lä­roverk, där inträde sökes, dessförinnan insändt.

Lärjunge, som sålunda anmält sig till inträde i klass 6: 1 vid Latinläroverket bör på samma gång tillkännagifva, huruvida han ämnar ingå på A-linien eller icke.

Nyssnämnda dag eller Onsdagen den 31 Aug. böra lärjungarne i 6:te och 7:de klasserna vid såväl Latin- som Realläroverket infinna sig å läroverkens gymnastiksalar kl. 12 midd., då militäröfningarna taga sin början.

Upprop med hela ungdomen anställes vid Latinläroverket Tisdagen den 6 September kl. 1 e. m., vid Realläroverket Onsdagen den 7 Septem­ber kl. 1 e m. samt vid Femklassiga läroverket Måndagen den 5 September kl. 12 midd.

Göteborg i Juli 1898.

Rudolf Röding. N. A. Johanson. C.E. Möller.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Latinläroverket, ca 1895-1900.