”Liksom i öfrigt å den stora ön Hisingen fö­res här ett idogt lif bland befolkningen, och är på grund däraf samt genom tillfälle till god afsättning af produkterna ett allmänt välstånd rådande bland innebyggame, af hvilka de jord­brukare som bo nära stränderna äfven deltaga i vintersillfisket och annat vadfiske.

Församlingen har med rätt dryga omkost­nader försett sig med tvenne tidsenliga skol­hus och prestboställe. Den åtnjuter äfven förmonen att ega en kyrkoherde som på allt sätt söker att befrämja det allmänna bästa och som mången gång vid sjuklägren visat sin insikt och förmåga i läkarekonst med de lyckligaste resultat.

För tillfället pågår en genomgripande restauration af den uråldriga kyrkan, som af flera tecken att döma är en bland de äldsta i vårt land. Både dess byggnad och fornföremål vittna om en mycket hög ålder, och det finnes en sägen om att den norske konungen Olaf den helige anlagt äfven denna kyrka, i likhet med flera andra i Bohuslän. Hans bild, skuren i trä, har funnits i denna och en närgränsande kyrka förr i tiden, men blifvit skänkt till mu­seum.

Vid nu pågående renovering af kyrkans inre väggar framträdde ytterst gamla frescomålningar, hvilka, indelade i medaljonger, täcka kyr­kans hela norra vägg. Dessa målningar här stamma, att döma af figurerna, från 12- och 13:de århundradet.

Kyrkan har i öfrigt flera gamla klenoder så­som ett s. k. altarskåp med i ek snidade figu­rer, föreställande Kristus och de 12 apostlarne, en dopfunt i ornamenterad sten m. m.

Stora kostnader göras nu å församlingens sida för att återställa det gamla templet i ett värdigt och förbättradt skick, och hafva församlingsborna visat berömligt intresse och be­nägenhet äfven för frivilliga uppoffringar.

För att ytterligare stärka kassan för de gamla fornsakernas iståndsättande egde en andlig musiksoirée rum den 7 dennes, hvilken om­fattades med mycken välvilja. Därvid utför­des af en präktig mansqvartett flera högstäm­da sånger på ett tilltalande sätt. Solosång ut­fördes af en fröken A. Dalin från Göteborg, som med sympatisk stämma och god musika­lisk uppfattning utförde tvenne nummer, vidare förekommo andra solonummer, förtjenstfullt ut­förda. Koraler, sjungna af ungdomen och den närvarande publiken, började och slutade pro­grammet.

Torslanda har säkert mycket gamla anor i kulturelt hänseende. Så t. ex. här en större stensättning, belägen på ett högt berg och härstammande från Vikingatiden, namnet Slottet eller rättare Torsborg, där troligen en gång i tiden bott en mäktig höfding, som egt länder häromkring och gifvit platsen det namn den ännu bär: Torslanda.

Skogsplanteringar äro här verkstälda på många ställen under ledning af församlingens organist, som härför visat varmt intresse.

Ångbåtsstationen inom trakten kallas Hjuvik, men är dess rätta namn Julvik, enligt general­stabens karta, kyrkoböcker och innebyggnes egen benämning, fastän Lotsverket å sjökortet förvrängt detta namn till Hjuvik. Vid denna ångbåtsstation synas redan ansatser till bil­dandet af en liten badort. Flere stadsboar hafva här byggt sig villor, och funnes blott anordningar för varmbad och en bassäng, blefve nog utvecklingen till badort på denna plats raskare.

Äfven vid stränderna kring trakten af denna station finnas gamla husgrunder och förfallna stenbryggor, vittnande om att förr i tiden, då det s. k. stora sillfisket egde rum, härstädes bodde en talrik befolkning. Här funnos då stora salterier och tunnbindareverkstäder, trankokerier, handelsbodar, värdshus m. m. I syn­nerhet på den midt emot Julvik liggande lilla Varholmen rådde ett rörligt lif.

Denna holme har nu sedan några år blifvit besådd och planterad med löf- och barträdsplantor, som synas trifvas och växa förträffligt. Det vore ett stort önskningmål, om äfven andra holmar och öar i närheten besåddes med skogsfrö, då de skulle stiga mångdubbelt i värde såsom platser för villatomter och gifva en vacker anblick bland de i öfrigt kala skuren. Vill man blott försöka med plantering och sådd af skog och skydda den för boskapens åverkan, så växer det härute lika bra som an­norstädes. Därom vittna de försök som redan äro gjorda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Torslanda kyrka.