”Genom offentlig auktion som förrättas i utvärdshuset “Lorensberg“ i Göteborg, försäljes för vederbörandes räkning

Onsdagen den 21 September 1898
och påföljande dagar

en massa lösegendom, bestående af:

Möbler, Bord och Stolar, Järn­bord och Järnstolar, Serviser, Duktyg, Bordsilfver och allt slags Nysilfver, Glas och Porslin m.m.

Vid samma tillfälle försäljes ett större lager af gamla vällagrade Bordeauxviner, äfvensom en del Byggnader och maskiner, däri­bland ett fullständigt Elektrici­tetsverk, passande för mindre stad eller köping.

Maskinerna äro:

1 liggande Condencerings Ång­maskin, så kallad tandem, om 30 nom. h.k.

1 stående enkelcylindrig Ång­maskin med transmissioner, om 15 h.k.

1 Edisons Dynamo-Maskin om 4 á 500 ampères.

2 Dynamo-Maskiner, Wennströms patent, hvardera 100 am­pères

Amerikansk Båglampmaskin.

Ångpannor, så kallade Galloway, hvardera om 30 å 40 h.-k.

20 st. Båglampor.

1 större Circusbyggnad.

1 Teaterbyggnad med tak af järnkonstruktion, järnet vägande cirka 10,000 kilo.

1 Ångvärmeledning af gjutna flänsrör, passande för större Fa­brik eller Verkstad.

1 Magasinsbyggnad.

1 Maskinhus med murad skor­sten, cirka 30 meter hög.

Byggnaderna säljas med förbe­håll att de icke få qvarstå på platsen utan skola därifrån ofördröjligen och senast inom 14 da­gar från auktionsdagen borttagas.

Sakerna få beses Måndagen och Tisdagen före auktionen mellan kl. 9-3.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lorensberg med omgivningar.