1800-talets Göteborg

Sjukhuset å Änggården

”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte bifalla byggnadskomiténs förslag om ökning af tomtomrädet till plats för en cisternbyggnad.

Värmelednings- och ventilationsanläggningen har projekterats af ingeniör H. Theorell i Stockholm och utföres af Gö­teborgs mekaniska verkstad.

Den för de 16 sjukhusbyggnaderna erforderliga ångan lemnas från 5 st. i ekonomibyggnaden centralt belägna ångpannor om 275 qvadr.-meters eldyta, och fördelas till de olika byggnaderna genom rörledningar för lagda i en stor underjordisk, lätt befarbar tunnel, hvarvid till jemförelse kan nämnas att afståndet från pann- och maskinhuset till den längst bort belägna sjukpaviljongen utgör öfver 300 meter.

Utom för uppvärmning och ventilation förser ångpanneanläggningen sjukhuset med hela dess behof af ånga för andra ändamål, såsom för maskineri till elektrisk belysning, elektriska ventilatorer, elektriska hissar, tvätt, kokning, uppvärmning af vatten för tvätt, kök och bad, desinfektionsapparater, torkapparater m. m

Största omsorg har nedlagts på vinnande af ekonomisk drift. För detta ändamål är det af vikt att så mycket som möjligt utaf afioppsångan från ångmaskineriet för elek­triska belysningen och för tvättapparaterna tillgodogöres, hvilket bäst sker genom att söka tå tillgången på behofvot af afloppsånga att stämma så väl öfverens som möjligt. I forhållande till årstiden följas behofven af värme och ljus temligen åt, hvar- emot detta under olika delar af dygnet ej alls är fallet. Med användande af kraftiga elektriska accumulatorer har belysningsmaskineriet därför anordnats så, att maskiner­na kunna arbeta hela eller större delen af dygnet, och därigenom tillgången på at- loppsånga erhållits temligen jemn hela dyg­net om.

Synnerligen viktigt för ekonomisk drift är äfven att allt kondenseradt vatten ledes till­baka till maskinrummet, så att ångpannan matas med varmt vatten.

I hvarje sjukpaviljong finnes anordnad en s. k. varmkammare genom hvilka ventilationsluften drifves medels elektriska fläktar in i sjuksalarne. För operationssalarne äro annorlunda särskilda varmkamrar med s. k. luftfiltrer genom hvilken luften renas innan den får inströmma i salarne.

— Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte bifalla byggnads- komiténs förslag om ökning af tomtom­rådet till plats för en cisternbyggnad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt över Sahlgrenska sjukhuset, ca 1910.