”Göteborgs schacksällskap hade i går afton å Hôtel Eggers sitt ordinarie höstsammanträde. Sedan års- och revisionsberättelserna för det gångna året föredragits, beviljades ansvarsfrihet åt vederbörande tjenstemän.

Till styrelseledamöter för ingående arbetsår återvaldes hr Martin Andersson, ordförande, A. Mellgren, vice ordförande, och J. E. Engberg, kassaförvaltare. Till sekreterare efter hr Th. Jeansén, som undanbedt sig återval, utsågs hr J. Fridlizus. Materialförvaltare är hr C. Jarler.

Sällskapet beslöt att anordna en tur­nering i två afdelningar under januari— maj. Likaledes beslöt sällskapet för sin del att deltaga i en ifrågasatt telegraf­match med Stockholms schacksällskap un­der förra hälften af december. Åt sty­relsen uppdrogs att härom med stockholmarne träffa närmare bestämmelser.

Till spelaftnar ha tillsvidare bestämts hvarje torsdag à Hôtel Eggers.

I årsberättelsen framhölls att sällska­pet haft att glädja sig åt stor anslut­ning, så att medlemsantalet för närva­rande är större än någonsin.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto av sv/v vykort. Kortet har sänts till Fru Brita Eriksson, Tyna, Näs (Dalarna) den 25/2 1931.