1800-talets Göteborg

Utställning av förslagen till nya Kungsportsbron

”Förslagsritningarna till den nya Kungsportsbron äro nu uppsatta i stadsfullmäktiges kansli och utvisa sex olika förslag, utom det gamla förslaget att använda tre af gjutjärnsbroarne öfrer förra östra hamnkanalen, sammankopp­lade till en trespantig bro.

De öfriga förslagen äro:

Järnbro med ett hvälfdt spann af 191/2 meters längd och 3 meters höjd öfver vattenytan;

Järnbro med två hvälfda spann ä 101/2 meter hvartdera och 2,6 meters höjd öf­ver vattenytan;

Järnbro med 3 hvälfda spann, ett å 81 /2 och två å 7 meter med 3 meters höjd öfver vattenytan;

Järnbro med två horisontala spant a 10 meter med 3 meters höjd öfver vat­tenytan;

Stenbro med tre hvälfda spann å 71/2 meter; samt

Stenbro med två hvälfda spann å 101/2 meter. Båda stenbroarne med 2l/t me­ters höjd öfver vattenytan.

Järnbroförslagen upptaga 63/4 meter bred körbana och 43/4 meters gångbana och å stenbroarne 61/2 meters körbana samt 5 meters gångbana. Alla försla­gen hafva det gemensamt att de dela broarne i en gångbana och en körbana, vid hvars ena kant spårvägslinien är framdragen.

Priset för den nya bron lär vara beräknadt till omkring 200,000 kronor, och af de framstälda förslagen är den trespantiga stenbron dyrast och ren enspantiga järnbron billigast, men prisskilnaden rör sig blott om några tusen kronor.

Järnbroarne äro försedda med räcken af järn och stenbroarne med balustrader af huggen sten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Kungsportsbron, omkring år 1890.