”Anta­let sjöfarande, som under tiden 1 okt. 1897 till 1 okt. 1898 besökt hemmet, utgör 2,336, och hafva dessa påförts betalning för 9,086 dagars full inackorde­ring, 3,821 nattherbergen och 1,880 enkla måltider, sammanlagdt motsvaran­de 10,986 betalande dagar. Medeltalet besökande pr dag har således varit 30 á 31. I afseende å nationaliteten hafva 2 051 varit svenskar och 285 utländingar.

Af såväl i hemmet boende som af andra sjömän har å depositionsräkning samt till förvaring under kortare tid in­satts kr. 22,957: —

I likhet med under föregående år äm­nar styrelsen i hemmet anordna föreläs­ningar samt undervisningskurser i skrifning.

Budgeten för nästa år beräknas till 20,000 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjömanshemmet,vid Masthuggstorget, invigt 1896.