”Till vederbörande.

Huru länge skall södra delen af Vestra Hamngatan tjena som upplagsplats för missprydande trottoirstenar, hvilka ej blott hindra trafiken utan äfven verka störande för gatans utseende i sin helhet?

Kunna ej lämpligare platser än just våra vackraste och mest trafikerade gator upplå­tas för dylika ändamål? frågar

Observatör.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra Hamngatan med kanal. Korsningen med Kungsgatan syns efter bron; träden till höger på bilden står på Domkyrkoplan.