”Af det anslag, som kyrkonämnden i sitt för­slag till budget för nästa är upptagit till reparationer inom Christinse kyrka, är endast en mindre del afsedd till re­staurering af Aschebergska grafkorets byggnad. Till sådana restaureringsarbeten däremot, hvilka afse kistor, vapen­sköldar, standar o. d., och hvilka icke kunna utföras på det allmännas bekostnad, har Göteborgs Musei styrelse inbjudit enskilde personer att teckna bi­drag.

Denna inbjudning har omfattats med sådan välvilja att hela det erfoderliga beloppet nu kan anses sammanskjutet.

Restaureringen af koret kommer antagligen att ega rum under loppet af nästa är i samband med reparationer inom kyrkan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Aschebergska gravkoret, foto från 1950-talet.