1800-talets Göteborg

Göteborg Skee-järnvägen

”I enlighet med drätselkammarens för­slag beslöte stadsfullmäktige angående afstående af mark m. m. för statsbana från Göteborg till Skee:

att till svar å k. m:ts framställning i skrifvelsen den 13 sistlidne maj förklara sig villiga att — sedan emellan k. m:t och kro­nan å ena samt staden å andra sidan träf­fats öfverenskommelse angående statsbanans från Olskrokens station i Göteborg till Skee sträckning inom Göteborgs stads område samt om nödiga öfvergångar öfver samma bana — så väl till staten, i öfverensstämmelse med hvad i kongl. skrifvelsen i ären­det begäres, för all framtid eller under ar­betets fortgång kostnadsfritt upplåta all den mark inom stadsområdet, hvilken enligt skrifvelsen erfordras för järnvägsanläggnin­gen och för arbetets utförande, som äfven att underkasta staden de i samma skrifvelse omförmälda förpliktelser att lemna ersätt­ning for olägenheter af det genom järnba­nans anläggning orsakade intrång och att hålla staten skadeslös for hvad i ett eller annat afseende härutinnan till äfventyrs kan komma att brista, allt dock endast be­träffande banans sträckning inom stadsområdet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Foto: Statens Järnvägars minnesskrift 1906. Den visar Skee station år 1904.