Ett av besluten i Stadsfullmäktige under gårdagen: ”I enlighet med drätselkammarens framställning beslöts att hos k. m:t göra underdånig ansö­kan om afskiljande från Örgryte socken och införlifvande med Göteborgs stad och Haga församling i ecklesiastikt, judicielt och administrativt hänseende at dels den den del af egendomen Änggården, som vid af Säfvedals härads egodelningsrätts ordförande den 10 september 1898 faststäld egostyckning utmärkts med Litt. B a och åsatts två femtedels mantal, dels ock apotekaren A. H. Gréns sterbhusdelegare tillhöriga ett sextiondedels mantal af nyssnämnda hemman.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svart/vit bild över det nybyggda Sahlgrenska sjukhus i Änggården, ca 1900.