”Från Köpenhamn skrifves till Sk. A”.: Ombord på Göteborgsångaren Tua gick det i lördags hett till. Lossningen var slutad, och ett par af matroserna hade i anledning häraf fått landlof. Duktigt stagade återkommo de på aftonen till fartyget, och då styrmannen förmanade dem att vara lugna, drogo de knif.

Den aftonen lyckades det dock att få de rasande sjömännen afväpnade och brakta till kojs, men nästa morgon voro de lika oregerliga och svuro på att blod skulle flyta.

Kaptenen hade emellertid varit nog omtänksam att försäkra sig om en större polisstyrka. På en vink af honom stego 4 polismän ombord, medförande en om­gång solida “järnhandskar“. Efter en het kamp blefvo de begge svenske ma­troserna öfvermannade och fängslade, hvarefter de knuffades ned i lastrum­met. I Göteborg kommer vedergäll­ningens ögonblick, och straffet blir inga­lunda mildt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Ångaren Skandia Göteborg. T.h. brovaktarekurer. År 1898.