”I går på e. m. hölls inför poliskammaren förnyadt för­hör med brädgårdsarbetaren Johan Ed­vard Gunnarson, som fortfarande sade sig sakna all kännedom om saken.

Anderssons 10-årige son meddelade flera för Gunnarson mycket graverande upplys­ningar om dennes förhållande till hustru Andersson, men Gunnarson förklarade hånskrattande allt detta vara uppdiktadt. Gos­sen sade sig också ha sett Gunnarson stoppa ned någonting i säcken.

Änkan Johanna Johanson samt hustrurna Josefina Nilsson, Anna Johanna Anderson och Klara Matilda Karlson hördes om hvad som passerat strax före och vid hustru Amalia Andersons död.

Gunnarson sjelf berättade att hon sänd honom efter kol samt efter lemonad och sockerdricka, emedan hon känt sig törstig. Sedan han gjort upp eld, hade hon bedt ho­nom bära den förut omtalade säcken ut i köket; hvad den innehöll (det döda fostret och blodiga kläder) sade hon ej, och han hade ingen vetskap därom. Hon hade en stund senare gått upp ur sängen, men af matthet fallit ned på golfvet. Ett par af de ofvannämnda qvinnorna hade hjelpt ho­nom bära henne i sängen.

Dessa berättade att Gunnarson, då han ombads springa etter läkare, visat sig myc­ket orolig, lagt handen på bröstet och ropat: Dör hon, dör hon. Jag orkar ej gå, ge mig vatten”. Den sjuka hade nu redan aflidit,

påstå qvinnorna, men Gunnarson uppgeratt on ännu lefde då han gick efter läkare. Doktor Vallin som om en stund ditkom har uppgifvit att Gunnarson sagt att hon fått missfall samt att hon var illa sjuk, kan­ske redan död. Gunnarson hade motvilligt hörsammat läkarens upprepade uppmaning till honom att undersöka säckens innehåll.

Gunnarson genmälde att fruntimren sagt till honom att hon fått missfall.

Den aflidnas man vidhöll hvad han förut anfört mot Gunnarson och bad ho­nom bevekligt att erkänna allt.

Poliskammaren förklarade att målet fick bero på vidare anmälan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gråbergsgatan, ca år 1900. På vänstra sidan fr. v. nr 37, 35 och 33. På högra sidan fr. v. nr 32 södra och norra delen samt nr 30.