”En farlig hotelltjuf,  förre drängen Karl Fredrik Lindqvist, har af polisen anhållits och blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset.

Lindqvist, förut straffad för stöld, är född 1877 i Tyskland af svensk moder (nu gift med en fabriksarbetare här i Göteborg); fadern är okänd.

Natten till sistl, julafton bodde han å ogifta Elin Österbergs hotell, n:o 43 Post­gatan, hvarvid han frän en rumskamrat, en yngling som kallade sig Robert, tillgrep ett ur med kedja. Uret pantsattes å Gårda lånekontor i qvarteret Sparfven för 4 kr. och kedjan såldes för 20 öre. Egaren till uret, en landtbo, har nu anträffats.

Några nätter senare logerade han å hotell Britannia, n:o 47, Postgatan och passade äfven då på att bestjäla en sofvande rumskamrat på en klocka, som pantsattes för 4 kronor å Vinbergska lånekontoret, n:o 4 vid Pilgatan. Någon egare till detta ur har ännu ej anmält sig.

Natten till 5 dennes finna vi vår äfventyrare på ett annat Postgatehotell, Stjärnan, i huset n:o 25, där han från en rumskamrat, sjömannen Per Johan Hedlund, tillgrep ett ur med kedja värderadt till 20 kronor och pantsatt å Nilssonska kontoret vid Stampgatan.

Lindqvist var senast skrifven i Stockholms garnisonsförsamling och har några månader tjenat vid Svea lifgarde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ritning till förändring af fasaden å Tomterna No 15, 16 och 17 i Stadens 7de rote. Fasad mot Sillgatan.