Grand Hôtel Haglund, som med rätta bär namnet “grand“, först­klassigt som det i alla afseenden är, bar i dagarne till sina förutvarande större fest­lokaler lagt en ny, som torde komma att bli eftersökt för sådana samqväm, där man vet att uppskatta icke allenast ett godt bords behag utan äfven konstnär­ligt raffinement eller ännu bättre en stil­full barmoni i festbordets lokala omgifning. Sistnämnda egenskap utmärker “Grands“ nya festsal, som dekorerats och möblerets i äkta empire-stil.

Det är de två bekanta sällskapsrum­men innanför terrassen som sålunda för­vandlats. Mellanväggen har borttagits, och salen har därigenom fått en rätt lång­sträckt form, ej olik festgalleriet i mån­get gammalt landtligt slott.

Salens stilfulla utstyrsel har tillkom­mit genom samverkan af flere fackkun­nige leverantörer och industrifirmor, allt under enande ledning af källarmästaren Emil Haglund sjelf. Ritningarna äro uppgjorda af arkitekt Rudolf Sten, som ock utfört den fina målningen af taket, och restaureringen har utförts af bygg­mästare F. O. Peterson. Salens stilfulla målning i öfrigt har utförts af hrr P. Chr. Rusch & Son och väggarnas konstnär­liga ornamentering af i denna firma anstälde hr H. Ström. Salens möblering m. m. har verkställts af hr Carl Krook (firma A. Svenssons filial). Hr E. Olsen har levererat speglar, ramar och listverk samt hrr A. Viotti & C:o takets gips­verk. Belysningen har utförts af hrr Edv. Andréen & C:o.

Den nya festsalen invigdes i går med en större festmiddag, till hvilken hr och fru Haglund inbjudit hrr byggmästare och leverantörer m. fl.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från 1969, på baksidan av kartongen står skrivet med blyerts: Grand Hotel Haglund, Göteborg. Kafé avd.