”Under förra året intogos 966 patienter, hvarjemte 17 qvarlågo från år 1897. Af dessa 983 sjuke dogo under förra året 3, utskrefvos 966 och qvarlågo till innevarande år 14.

Dödligheten har varit 3 = 0,3%

ingen död i barnsängsfeber. Totala dödligheten således 3 = 0,3 %. Underhållsdagarnes antal utgör 7,714. Delas underhållsdagarne med årets dagar, fås för detta år medeltalet dagligen vårdade qvinnor = 21,13. Delas underhållsda­garne med antalet vårdade qvinnor, fås för detta år medeltalet underhållsdagar för hvarje vårdad qvinna 7,84.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Barnbördshuset, sjuksal år 1901.