”Den af stadsfullmäktige tillsatta beredningen för utarbetande af förslag till ifrågavarande brobyggnad lär uttala sig för en stenbro med två spann af 101/2 meters bredd hvardera. Vid norra land­fästet blifva två platformar, till hvilka särskilda nedgångar leda, anordnade för landstigning från mindre båtar.

Brons gångbanor ansluta sig mjukt till trottoirerna vid brons båda ändar. En öppen balustrad af sten kommer att sträcka sig längs sidorna samt vid Kungsportsplatsen utbreda sig åt öster och vester till sagde plats bredd.

För brons upplysning ämnar man uppsätta ett antal gaskandelabrar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Den gamla bron över vallgraven, foto från 1890-talet.