Var skall galeasen placeras?

Göta Älvklubbens framställning om medverkan till placeringen av en äldre galeas i Göteborg betecknas av styrelsen för Historiska museet i Göteborg som angelägen. Därmeot har styrelsen beslutat att i sitt remissyttrande till stadskollegiet avstyrka att galeasen placeras i hamnkanalen utanför Ostindiska huset.

Museistyrelsen tar inte ställning till var galeasen i stället bör placeras men betraktar det som angeläget att en a de få kvarvarande vänerskutorna räddas.

Göta Älvklubben har tänkt sig att skutan skall användas som museilokal med möjlighet till servering.

Hamndirektören har framfört starka betänkligheter mot projektets genomförande ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Om emellertid förslagsställarna kan tänka sig en förläggning vid Lilla Bommen är Hamnkontoret berett att undersöka möjligheterna härför. Byggnadsnämnden befarar att fartyget skulle göra ett alltför dominerande intryck om det placerades utanför Ostindiska huset. Nämnden menar också att galeasen om den placeras i hamnkanalen bör förtöjas vid kanalens södra kaj väster om Kämpebron.

Dags för vintersport — men inte på sjöarna!

Vi varnade förra veckan för de förrädiska isarna runt Göteborg, och det finns uppenbarligen all anledning upprepa den varningen.

För trots varningsskyltar vid stränderna, trots olyckstillbud och drunkningsolyckor fortsätter skidåkare och vinterfiskare att ge sig ut på insjöisarna. Det är just nu livsfarligt.

I det så populära Delsjöområdet, t.ex. har Skogssällskapet i Göteborg instruerat försäljarna av fiskekort att allvarligt varna för sjöisarna. Delsjövattnet är som bekant numera reservoar för vattenverket, o. pumpningen där medför kraftiga underströmmar, som fräter isen. Snötäcket gör att den farliga situationen inte observeras. Men faktum är att Stora och Lilla Delsjöarna just nu är livsfarliga. Gå inte ut på isen!

Härlanda tjärn är ett annat exempel. Senast i söndags sågs skaror av folk trotsa varningsskyltarna och ge sig ut på den snötäckta isen. Dumdristiga företag, som kan sluta illa.

Idrottsnämnden i Göteborg rekommenderar landisbanorna åt skridskoåkarna. Det finns alltid risker på insjöisarna, och landbanor finns så gott om att de räcker till alla, som vill motionera med skridskorna. Det finns både naturligt frusna och konstfrusna. De naturliga landbanorna åker man gratis på, och de sopas kontinuerligt. Insjöisarna sopas inte; idrottsnämndens folk ger sig inte ut på svag is.

Tänk på detta, och ge er över huvud taget inte ut på insjöis utan att dessförinnan ha noga tagit reda på isförhållandena. Det kan i annat fall sluta mycket illa.

På skidor

tar sig vintersportaren fint fram i spår, som strängats åt många håll i Göteborgs omgivningar. Det senaste snöfallet har ökat möjligheterna och gett tämligen bra åkmöjligheter även inne i skogarna (såvida inte tövädret de senaste dygnen gått alltför hårt fram), och för den som vill sig iväg ett stycke utanför stadscentrum (kommunikationerna är snabba) rekommenderar vi välbekanta vintersportställen som Hindås, Härskogen och Bollebygd. Inom bra räckhåll finns också Svartedalen utanför Kungälv.

Möjligheter till vintersport och rekreation saknas inte.

Ny spårvägslinje öppnas 27 jan.

Datum har nu fastställts för öppnandet av första delen av den nya spårvägslinjen till Angered-Bergum. Linje 8 kommer således att börja trafikeras fr.o.m. 27 jan. med spårvagn från Polhemsplatsen till Lärje, där busslinje 70 tar vid till Hjälbo.

Gratis skidskolor

Skid- och Friluftsfrämjandets entusiastiska instruktörer i Göteborg har öppnat gratis skidskolor för allmänheten i nedanstående backar.

Olika svårighetsgrader.

Rådabacken (sluttningen mot Boråsväge, riksväg 40) är den verkliga uppehållspaltsen för hela familjen en solig och snörik weekend. Här finns plats för både tefatsåkare och Bengt-Erik Grahn-kopior.

Lördagar kl 13-15.
Söndagar kl. 10-15.

Delsjöbacken (teknikbacke vid NV delen av Stora Delsjön) är alls inte så liten och intetsägande som slalomentusiasterna vill göra gällande. Tvärtom, den elbelysta backen ger utmärkta tillfällen att slipa av detaljer på kortsväng, sladd, eller vad som nu kan vara som behöver justeras inför senvinterns fjällresor.

Torsdagar kl. 19-21.

Dagboken:

Flygtabell:


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.