”Gadus’ fabriker, som innehafvas af hr Melcher Lyckbolm och som för Sverige, Norge och Danmark af aktie­bolaget Promotor inköpte licensen för den af d:r M. Ekenberg uppfunna fisk- konserveringsmetoden, ha som bekant inköpt ångaren “Skåne“, hvilken för närva­rande undergår reparation och utrustas för en färd till Lofoten i vår.

“Skåne“ skall utrustas med vederbör­liga maskiner till en flytande konserv­fabrik och förläggas vid platser för större fiske, särskildt torskfiske, och där i för­sta hand af fiskarena uppköpa råvaran för att sedan genast konservera den. Ma­skinerna ha förfärdigats vid Qvillebäckens mekaniska verkstad.

Om affären från början kommer i fackmannahänder, blir den utan tvifvel vinstgifvande, och meningen är att allt efter behof inköpa flera ångare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtat ur: ”Göteborgs och Bohus läns landsting 1863-1912”Boken ”Göteborgs och Bohus läns landsting 1863-1912”.