Idag skall vi följa ett par rymlingars framfart efter att de lämnat Göteborg.

”Ett “skojarepar”, gubbe och gumma från Göteborgs fattiggård, hvilka antagligen rymt och tagit sig en landsvägstripp till Dal i afsikt att fortsätta till Norge, gjorde härom dagen hemgång hos en smed i Björserud, Sundals Ryr. Det värda paret uppträdde på qvällen öfverlastadt och bullrande hos nämnde smed, som bor ensam i skogen, och fordrade att han genast skulle elda rummet och bädda sängen så att de båda resandena kunde få gå till sängs, ty de voro trötta och sömniga och hade till och med tagit sig en lur i ett landsvägsdike. Smeden ville ej gärna ställa sig de gifna befallningarna till efterrättelse, ty han vågade inte herbergera ett sådant par, som voro berusade och våldsamma samt på e. m. uppfört sig oanständigt i en af granngårdarne. Lyckligtvis kommo till bisträckning smedens fader samt några handfasta karlar från granngårdarne. Gubben-strykaren till­delade fadern ett slag i hufvudet med en järnskodd käpp. Slaget parerades, och skojargubben erhöll ett så kraftigt slag i pannan, att blodvite uppstod. I detta tumult inblandade sig den vildsinta gumman, som började känna efter sin knif, men lyckligt­vis hade hon i fyllan och villan tappat den.

Slutligen måste de tillstädesvarande med allvar ingripa. Bud sändes efter ortens kronofjerdingsman, som, biträdd af några karlar, satte ”herrskapet, sedan det blifvit afväpnadt, på kärror och körde dem till kronolänsmanskontoret i Bön.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Höglunds smedja i Hälsingland.