1800-talets Göteborg

Henning Frisell har gått ur tiden

”Efter flere månaders sjukdom afled härstädes i går en fram­stående och högt aktad medlem af Gö­teborgs samhälle, grosshandlaren m. m. Henning Frisell, i en ålder af 74 år och 4 månader.

Med Frisells bortgång ändades en ovan­ligt verksam och gagnande lefnadsbana.

Född 1824 på Stömne bruk i Vermland och son af brukspatronen Erik Frisell och hans maka, Hedvig Gustafva Ekelund, kom Henning Frisell vid unga är till Göteborg. Redan på 1860-talet intog han här en framstående plats i fir­man D. Carnegie & Co. och blef 1870 styrelsemedlem i samma firma, inom hvilken han sålunda under många år var en ledande kraft.

Men Frisells verksamhetshog och för­måga togos i anspråk för en hel del upp­drag och sysselsättningar vid sidan af nämnda affärsverksamhet. Sålunda var han verkställande direktör i Elfsborgs läns med Dalslands samt Göteborgs och Bohusläns hypoteksförening. Han var vidare vice ordf. i Skandinaviska kredit­aktiebolagets styrelse, styrelseledamot för Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag, ord­förande i direktionen för Praktiska hus­hållsskolan för flickor, ledamot i styrel­sen för Nya elementarläroverket för flic­kor m. m. Dessutom kräfde egen bruks­rörelse i Vermland hans tid och omsor­ger.

I sitt enskilda umgänge var Frisell en sympatisk, gladlynt och anspråkslös man, och i det tysta utöfvade han en icke ringa välgörenhet.

Af yttre utmärkelser hade han motta­git kommendörstecknet af Vasaorden.

Hans bortgång sörjes af en stor vän­krets. Närmast drabbar saknaden hans efterlefvande maka, född Lindberg, samt tre söner och två döttrar. Sonen Erik Frisell är köpman och intressen i Carnegieska firman, den andre sonen Arvid disponent på fädernebruket Stömne och den yngste Gunnar ingeniör. Af döt­trarna är den ena gift med grosshandlanden Pehr Swartz i Norrköping och den andra med brukspatronen Gunnar Ekelund på Hults bruk i Östergötland.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 februari 1899)

Bilden av  Erik Frisell i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. 3, Stadsfullmäktige, stadens styrelser och förvaltningar / av Artur Attman, Stig Broberg, Arne Wåhlstrand. – 1971, s. 66.