”Ingeniör James Keiller j:r afreste i fredags till Amerika, dels för att studera verkstadsanläggningar i sam­ma bransch som Göteborgs mek, verk­stad och dels för att för firmans nya verkstäder å Hisingen anskaffa de mest tidsenliga verktyg och arbetsmaskiner.

Den storartade byggnadskomplexen vid hvilken arkitekt Teodor Folcke tjenstgör som kontrollant omfattar:

Plåtslagareverkstad, ångpanneverkstad, smedja med kopparslagare-, filhuggare- och vagnsmaskinverkstad, samtliga af fogstruket tegel; träbearbetningsverkstad at trä innehål­lande vagns- och skeppstimmermansverkstad å nedre botten, snickareverkstad och torkrum 1 trappa upp, modellförråd 2 tr. upp samt utslagsrum å vinden; såg af trä. Dessa byggnader ligga nu i nämnd ordning räknadt från bryggan och skiljas från hvar­andra genom 10 meters breda gator.

1 fortsättningen af förutvarande vagnsverkstäder uppföres en ny byggnad at trä för samma ändamål. Längst bort mot Hamn­gatan förlägges en elektrisk centralstation, som uppföres af tegel med fasader af fogstruket beklädnadstegel och delvis spritputsade ytor.

Den 30 meter höga skorstenen uppföres af fogstruket radialtegel.

Byggnader af tegel uppföras å 12—18 m. pålar och rustbädd af dubbla lag timmer; träbyggnader å endast liknande rustbädd.

Att börja med inlägges i elektriska centralstationen 250 eff. hästkrafters maskineri af nyaste och mest ekonomiska konstruktion, och skall detta maskineri lemna ljus och drifkraft till såväl verkstadens som ock till andra enskildas behof i trakten.

Samtliga dessa byggnader, som upptaga en yta af 8,000 qvm., uppföras på entrepre­nad af följande byggnadsfirmor i Göteborg: Ullgren & Friman för plåtslagare- och ångpanneverkstaden, F. O. Peterson för smedja och träbeartbetningsverkstaden, Hollander & Vesterberg lör vagnsverkstaden samt N. Anderson & C:o för elektrisk centralstation.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Mekaniska Verkstad, maskinverkstaden 1901.