1800-talets Göteborg

Trafikförbud för arbetsåkdon föreslås

”Gatu- och vägförvaltningen har hos stadsfullmäktige gjort en framställan om att fullmäktige måtte efter po­liskammarens hörande ingå till k. befhde med begäran om, att samma förbud för andra än för persontrafik afsedda åkdon att färdas i Nya Allén, äfven måtte blifva gällande dels för Parkgatan mellan Haga Kyrkogata och Södra vägen och dels för Kungsportsavenyen.

I sin motivering framhåller förvaltningen, dels att trafik med lastfordon är obehöflig å Kungsportsavenyen och Parkgatan, då portingångar till husen ej finnas vid dessa gator, och dels att den tunga trafiken med fördel kan förläggas till Storgatan och Södra vägen, hvarigenom trafiklängderna snarare minskas än ökas.

Hrr R. Luhr och C. E. Lindström hafva reserverat sig mot förvaltningens hemställan och anse att skälen mot trafik af arbetsåkdon kunna gälla för Parkgatan men icke för Kungsportsave­nyen, då denna breda och dyrbara gata väl är anlagd förnämligast för trafikan­ternas beqvämlighet och bästa.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handkolorerat vykort med Göteborg KFUM:s hus på Parkgatan 9-11. Invigt den 1 oktober 1898 av kronprins Gustaf. Parkgatan 11; Parkgatan 9.