”Tekniska Samfundet hade i går afton å Hotel Eggers sammanträde, hvars förhandlingar leddes af ingeniör James Keiller s:r.

“Om automobiler och deras praktiska användning“ höll löjtnant C. A. Tiselius ett sakrikt föredrag, hvarvid en mängd upplysande teckningar förevisades. Föl­jande olika grupper af motorvagnar skildrades: för drosktrafik i städer, för järn­vägs- och omnibusstrafik, för post- och brandväsen, för lastvagnar och vagnar för leverantörer samt för militära ända­mål.

Talaren förordade dessa moderna fortskaffningsmedels införande utan dröjs­mål här i Göteborg samt till dess nu­varande och blifvande villastäder äfvensom å Hisingen. Äfven ett bolag för godstransport medels automobiler borde bildas här i Göteborg.

— Härefter redogjorde lektor P. G. Laurin för tysken Heintz och italienaren Marconis bekanta af oss förut närmare omnämnda uppfinning att telegrafera utan tråd. Med apparater från Latinlärover­kets fysiska kabinett förevisades åtskil­liga experiment.

Båda föredragen belönades med rik­liga bifallsyttringar af samfundets talrikt närvarande ledamöter och gäster, bland hvilka senare märktes direktör Ritzau från Köpenhamn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Automobil, konstruerad av ingenjör Jansson, Vänersborg, 1905.