”19-årige Karl Johan Larsson, född i Myckleby, och 21-årige Oskar Ferm, född i Skara­borgs län, stodo i dag på e. m. inför poliskammaren.

De hade en längre tid haft arbete hos vedhandlare Dahlgren vid dennes upplag n:r 6 Amiralitetsgatan men voro nu en tid “fri­herrar“. I förgår hade de tagit sig ett fest­rus och voro ute på en promenad, då de på Johannisplatsen fingo syn på ett vedlass till­hörigt hr Dahlgren. Då körsvennen för till­fället aflägsnat sig från lasset, kastade de sig upp på detsamma och körde till Kaponniergatan, där Ferm sålde veden för 1: 50 till en okänd qvinna, hvarefter de körde for­donet till Dahlgrens stall och försvunno skyndsamt därifrån.

Sedan de druckit ett par helbuteljer öl för 50 öre. skildes de åt, hvarvid Ferm behöll återstoden af vedpenningarna.

Målet remitterades till rådhusrätten, och de anhållne fingo tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kaponjärgatan, 1902.