”Göteborgs domkyrka hör till de fattigaste i riket.

Rikets samtliga 12 domkyrkor hade vid fjolårets början — omtala statsrevi­sorerna — sammanlagdt 787,171 kr. 22 öre i tillgångar. Mer än hälften häraf, eller kr. 573,440:40, egdes af Lunds domkyrka. Göteborgs domkyrkas till­gångar sträckte sig allenast till ett par hundra kronor, och Skara domkyrka var endast några kronor rikare än Göteborgs. Närmast Lunda-domen i fråga om rike­dom står Strängnäs domkyrka, som vid ofvannämnda tid hade nära 104,000 kr. i tillgångar. Upsala domkyrkas tillgån­gar belöpte sig till kr. 86,236: 60, Kal­mar domkyrkas till kr. 71,387: 50, Yexiö kr. 26,730: 04 och Vesterås till kronor 18,519: 50. Öfriga domkyrkor voro lik­som Göteborgs och Skaras ganska fat­tiga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Domkyrkan år 1898.