1800-talets Göteborg

Järnväg Göteborg – Särö

”Ett konsortium, bestående af landshöfdingarna frih. Lagerbring och Norden­falk, stadsfullmäktiges ordförande profes­sor Wijkander samt grosshandlandena Olof Wijk, August Carlson och H. L. Ygberg, har till k. m:t ingifvit ansökan om koncession för en järnvägsanläggning Göteborg—Särö samt rätt att sedermera öfverlåta denna på ett aktiebolag.

Egaren till Särö, hr Ygberg, är före­tagets upphofsman, och meningen lär vara att i samband med nämnda järn­vägsanläggning omdana den vackra bad­orten Särö till en fullt modern och tids­enlig hafskurort.

Järnvägen skall fa elektrisk drifkraft och belysning samt blir bredspårig.

Bankdirektör K. A. Wallenberg, Saltsjöbanans skapare, lär äfven intressera sig för företaget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se och visar Säröbanans stationshus.