”Nordiska aktiebo­laget i Stockholm för elektriska anlägg­ningar har hos k. m:t gjort ansökan om att få i allmänna landsvägen mellan Gö­teborg och Mölndal nedlägga spårvagnsspår och uppsätta stolpar för uppbärande af elektriska ledningar samt att få mel­lan Göteborgs gräns vid Getebergsängen fram till korsvägen i närheten af Mölndalsbro upprätthålla elektrisk spårvagnstrafik. Kostnadsförslaget slutar på en summa af 312,000 kr.

Redan nu är trafiken mellan dessa i båda platser rätt betydlig, säga sökan­dena, som anse att genom tillkomsten af den nu påtänkta spårvägslinien fa­briksverksamheten i trakten skulle än ytterligare komma att utvecklas. K. m:t har infordrat väg- och vatten- byggnadsstyrelsens utlåtande öfver denna ansökan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mölndalsvägen 7.9.09. T.v. Carl Rings hus.