1800-talets Göteborg

Örgryte municipalsamhälle

”Den komité, som haft om hand utredande af frågan om Örgryte sockens indelande i municipalsamhällen, föreslår att tre dylika samhällen inrättas inom socknen.

Krokslätt Kongegården och Nordgården samt en del af hemmanet Örgryte Stom vester om Mölndalsån skulle ut­göra ett samhälle, det andra skulle om­fatta delar af Underås, Gårda, Böö och Öfverås jemte Gubbero, gränsande i söder mot Danska vägen, i vester till Mölndals å, i norr till Göteborgs stad och i öster till en öfver bergåsen genom Öfverås och Böö dragen gränslinie. Det tredje sam­hället skulle omfatta delar af Lunden, Böö och Öfverås, belägna öster om ofvan nämnda gränslinie.

Reservanter inom komitén förorda att järnvägslinien må utgöra gräns ända till Kallebäck.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt mot västerfrån Gårdabergen. Man ser Gårda med sina industrier, bakom Landshövdingehus. I fonden syns Stampen och till vänster, centrala staden. Bortom den Hisingen. 1910-talet.