”Hr Redaktör!

Anhålles vänligen om plats i Eder ärade tidning för följande:

Med anledning af numera afskedade poliskonstapeln nr 165 Synnergrens uppträdande på Bangatan Söndagen den 12 dennes på ef­termiddagen torde det icke vara ur vägen att till vederbörande framställa den frågan, om huruvida icke bemälde poliskonstapel jemväl skall fällas till ansvar för fylleri och förargelseväckande beteende å allmän plats, detta så mycket mer som förseelsen inträffat på en helgdag, då straffpåföljden för dylika förseel­ser är betydligt skärpt. Visserligen har ifrå­gavarande poliskonstapel erhållit sitt välförtjenta afsked för hvad han genom sitt lagstridiga beteende låtit komma sig till last, men detta bör naturligtvis icke hindra att öfriga formaliteter tillämpas äfven mot honom.

Beträffande den omständigheten att perso­nen i fråga vid omförmälda tillfälle var polis­konstapel har icke något som helst inflytande på saken, då lagen icke stadgar något undan­tag för någon.

M.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bangatan 4-6.