”Göteborgs Hästskötareskola hade i lördags e. m. å Exercisheden uppvisning i körning. Uppvisnin­gen, som omfattade körning af par, spann och tandem, visade mycket godt resultat af kursen.

De utexaminerade elever voro föl­jande: E.G. Westlund, B. O. Hagberg, P. O. Engstedt, Ax. Tivén, R. Hedén, L. Anders­son, E. P. Sundin, B. P. Samuelson, J. E. Olsson, Hj. Carlsson, G. E. Johansson, M. Svensson, G. Andersson, Aug. Jonsson.

Vid priskörningen, som var anordnad i samband med uppvisningen och som utfördes med ett 4-spann genom en på heden medels flaggor utmärkt figur, erhöllo: l:a pris Sundin, 2:a pris Westerlund och 3:e pris L. An­dersson.

Prisen, skänkta af Göteborgs ridhus, utgjordes af silfverbägare. Som prisdo­mare fungerade byggmästare H. Dähn, löjtnanten grefve Hamilton samt löjtnant Croneborg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden, flygfoto 1924.