”Å det blifvande utsiktstor­net i Slottsskogen har arbetet nu fort­skridit så långt, att terrassen är i det närmaste uppmurad och postamentet till sjelfva tornet äfvenledes murad. De re­dan utförda byggnadsarbetena jemte den mängd huggen sten som omgifver byggnadsplatsen vittna om den soliditet som kommer att utmärka det hela.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet: Utsiktstornet i Slottsskogen, Göteborg. Adrian Crispin Peterson, 1899. Av Jakob Sellberg – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25882258