1800-talets Göteborg

Folkpark kring skansen Kronan

”På framställning af fortifikationsbefälhafvaren kapten Claes Grill

angående anordnande till allmän plats af området vid skansen Kronan m. m. har drätselkammaren hemställt att stads­fullmäktige matte besluta

dels — under förutsättning att k. m:t förordnar att i stället för den nuvarande kasernen vid skansen Kronan skall å plats, som finnes angifven å en af trädgårdsmästaren And. Ericsson uppgjord planritning, på stadens bekostnad uppföras byggnad, in­rymmande bostadslägenhet åt en parkvakt — att i kostnaden för sagda byggnads upp­förande bidraga med ett belopp af 3,000 kro­nor; och

dels — under förutsättning att k. m:t till staden afgiftsfritt upplåter tillsvidare, så länge plantering därå vederbörligen af staden underhålles, det område vid skansen Kronan, som å en kopia till en af stadsingeniören H. V. Brandel år 1866 upprättad karta närmare är utmärkt, dock med rätt for k. m:t och kronan att återtaga samma om­råde, när det befinnes för försvars- eller an­nat dylikt statsändamål erforderligt — att under kalenderåret näst efter det, då beslut af k. m:t meddelats om afgiftsfria upplåtan­det till staden, låta i enlighet med ett af trädgårdsmästaren And. Ericsson uppgjordt och å 8,000 kronor slutande kostnadsförslag till allmän plats anordna och såsom sådan underhålla törenämnda område, hvaröfver tillsyn skall utöfvas af en af staden aflönad vaktare med kostnadsfri bostad i nuvarande kasernen vid skansen Kronan eller i det hus, som i kasernens ställe af k. m:t och kronan kan komma att uppföras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Skansen Kronan, vykort.