”Med förre styrmannen Josef Pettersson, n:r 10 Husargatan, hölls i lördags på, e. m. förhör inför poliskammaren angå­ende sammanstötningen l dennes kl. 10,15 em. i Slottsskogen mellan hans åkdon samt velocipedryttarne bokhållare Olof Magnus Borin, n:r 15 Plantagegatan, och hr Magnus Al­berts, n:r 19 Skolgatan.

Borin vårdas fortfarande å Sahlgrenska sjukhuset. Enligt läkares intyg är hans tillstånd nu mycket tillfredsställande; om såren normalt läkas, komma skadorna sannolikt ej att medföra framtida men.

Pettersson anförde att han kommit åkande från staden i en gigg i “vanligt traf“, så­ledes ej fort, då han nära Vinterpaviljongen mötte sex velocipedister i stark fart ridande i bredd, hvarvid P. genast höll in hästen. Dels på grund af velocipedisternas starka fart — de kappredo, påstod P. — och dels emedan de sittande framåtlutade på sina maskiner ej kunde se framför sig, redo de rakt på hans häst.

Markören Karl Fredrik Grafström, boende n:r 10 Husargatan, och vid tillfället åkande i P:s gigg bekräftade i allo P:s uppgifter. Den andra medåkande handelsagenten Karl Johansson, n:r 12 litt. E Haga Kyrkogata, uppgaf att P. kört i vanligt traf och hållit midt i vägen, möjligen något till höger. J. kunde ej afgöra hvem som varit vållande till sammanstötningen, emedan han vid till­fället ”tittade åt annat håll.

Hr Alberts samt de öfrige velocipedryttarne, hrr Oskar Svensson, James Konrad Klinger, Axel Gustaf Lindström, Erik Löfvall och Ivar Örnmark, berätta däremot en­stämmigt att någon kappridning alls icke egde rum och att deras fart varit vanlig promenadridt; att de efter att ha färdats stora dammen rundt alla ridande efter hvarandra, ej i bredd, i närheten af Vinterpaviljongen mött Pettersson som kört i skarpt traf och hållit åt höger, på orätt sida, hva­dan ingen annan än Pettersson varit vål­lande till olyckan.

  1. f. polismästaren framhöll att Petterssons och hans medåkandes uppgifter full­ständigt strida emot de sju velocipedryttarnes; då vittnesmålen skola beedigas inför domstol, komma väl deras stridighet mot hvarandra att försvinna.

Poliskammaren resolverade att Pettersson skall åtalas inför polisdomstolen, dit målet nu remitterades.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Notering på kortet: Göteborg. Stora dammen, Slottsskogen.