”Landtmännen klaga öfver den långvariga torkan. Denna för årstiden allt för länge kyliga och fortfarande regnlösa väderlek har re­dan tillintetgjort hoppet om en god foderskörd, och utsikterna för en någorlunda god sädesskörd minskas dagligen. Så lå­ter det i telegram från Skåne, och äfven från andra håll uttalas allvarsamma farhogor för dålig skörd, om ej missväxt.

Årsväxten i Sydhalland ter sig, skrifves till Hels.-Posten, i snart sagdt tröst­löst skick. Höskörden kan redan beteck­nas såsom temligen allmänt förfelad. Klöfvervallarne äro ganska rika, men den långa torkan har hämmat uppväxan­det betydligt. Med säden är det ej bättre bevändt. Något regn har visser­ligen de senaste dagarne fallit men långt ifrån i tillräcklig mängd. Ännu gifves emellertid räddning för säden genom snart kommande ymnig nederbörd. Klöfver och råg äro i blomning.

Från Norrland låta utsikterna ännu sorgligare. Norrbottens Alleh. skrifver: Ett missväxtår torde det innevarande bli, ej blott för Norrbotten utan för nära nog hela Norrland. Från alla håll ingå un­derrättelser om köld och sen vår. Fo­derbrist råder redan på många ställen, och man har måst slakta ned en del at den utmerglade boskapen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fastigheter tillhörande bebyggelsen ”Marielugn”. Bilden tagen innan Nya Lödösegrävningarna påbörjats.