”Göteborgs stufveriarbetare förbund hade extra sammanträde i tisdags afton i Arbetareföreningens stora sal för att öfverlägga om frågan, hvilka åtgärder förbundet borde vidtaga för att få en underhandling till stånd med redarne.

Mötet, som var mycket talrikt besökt, antog efter någon diskussion följande resolution:

På grund af herrar redares oupphörliga vägran att vilja ingå på underhandling med Stufveriarbetareförbundet angående dess upp­gjorda förslag till prislista etc. beslutar för­bundet att dess medlemmar från och med måndagen den 26 dennes upphöra med allt; öfvertids- och nattarbete (d. v. s. sluta kl. 6 på aftonen), till dess redarne vilja gå med på en underhandling.“ (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen. Båt vid Skeppsbrokajen.