”Sjelfmordsförsök i polisfinkan gjorde i går morse kl. 9,10 k Redbergs­vägen för fylleri anhållne filaren August Sjöberg.

Af rapport och upplysningar som i dag på e. m. delgåfvos poliskammaren framgick följande:

Sjöberg, boende n:r 6 vid Redbergsvägen, hade natten till i går “lefvat röfvare“ i sitt hem (han har förut flera gånger misshandlat hustrun och barnen, så att de måst söka skvdd hos grannarna), innan han blef an­hållen. Införd å polisstationen af konsta­peln Fjellman och där afvisiterad, blef han insatt i arresten. Vakthafvaude konstapeln n:r 43 Sandberg fick order af öfverkonstapeln, som förut märkt att Sjöberg visat tec­ken till sinnesförvirring, att ofta se till arrestanten. Mellan kl. 9 och 10 tillsåg kon­stapeln flere gånger Sjöberg, som därvid visat sig orolig, än legat eller suttit å brit­sen eller raglat omkring å golfvet. Kl. 9,50 hade konstapeln tittat in i arresten och ej funnit något anmärkningsvärdt, men då han 10 minuter senare åter ingick i arresten fann han Sjöberg hängande i en snara fä­stad i fönstergallret.

Sjöberg nedskärs genast och befanns då sanslös. Medels konstgjord andhemtning lyckades man få Sjöberg åter till fullt lif. Doktor Rydelius ankom inom kort och egnade Sjöberg nödig vård samt remitterade honom därpå till Sahlgrenska sjukhuset. Sedan han där sofvit ruset af sig, blef han till ytter­lighet våldsam och utbröt i full sinnesför­virring, hvadan han affördes till dårafdelningen å Gibraltar, där han fortfarande vår­das.

Sjöberg har senaste tiden förtärt mycket spritdrycker. Han skulle i dessa dagar ha aftorts till Gibraltar för att med arbete därstädes betala det understöd fattigvården måst lemna hans familj.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Redbergsplatsen mot Ånäsvägen. Längst till vänster Ånäsvägen 4. Till höger Entré till Östra Kyrkogården. Bakom urinoaren eller bekvämlighetsintättningen, skymtar taket på Redbergslids Spruthus.