”Carl Ludvig Wåhlin har på alla områden, där hans verksamma lifslopp rört sig, lemnat efter sig ett namn, som namnes med kärlek och tacksamhet. Inom den akademiska för­eningen, hvars ekonomiska angelägenheter han under flere år vårdade, och inom den skånska nationen, där han länge innehade en af de främsta förtroendeposterna, var han den i ordets sanna mening gode stu­denten — och denna hans egenskap förne­kade sig aldrig. I lärarekallet gjorde sig hans dugande egenskaper i sällsynt grad gällande, och de vunno varmt erkännande af den offentliga undervisningens främste målsmän i vårt land, af män inbördes så olika som Henrik Reuterdahl och F. F. Carlsson. Åt folkskolan ej mindre än åt den lärda skolan egnade han sina krafter, och båda hafva skördat rika frukter af hans ar­bete. Till sist — trots frånvaron af akade­miska examina — beklädd med landets i vissa afseenden främsta rektorsembete och i efterträdareställning till den honom i myc­ket motsatte men likaledes i sitt slag så 1 Utomordentlige F. E. Borg, har han tillvunnit sig ett stigande anseende inom hela badet, ej minst inom det samhälle som han genom sin lefnadsställning tillhörde.

Säkert skall bland den talrika kretsen af vänner och lärjungar den tanken vinna liflig anklang, att på C. L. Wåhlins graf måtte såsom en gärd af erkänsla resas en enkel minnesvård, helst en, som förvarade de rena dragen af hans kraftigt formade hufvud. Undertecknade drista härmed göra ett upprop till insamling för detta ända­mål.

Bidrag torde insändas till kamrer L. P. Reuterdahl, Malmö.

Per Eklund.              Emil Hammarlund.

Carl Herslow.          B. Sjövall.

  1. H. Söderhamn. K. F. Södervall.

Joh. Thysell.            P. Wingren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Svensk Läraretidning / 15:e årg. 1896.