”Inom tändsticksfabrikationen kommer alltid namnet Alexander Lagerman att  nämnas såsom ett af de banbrytande och mest snillrika uppfinnarenamnen; och hvad  Jönköpings gamla och världsberömda fabrik har honom att tacka för, — honom dess  mångårige och oförtrutne maskinkonstruktör, — därom skulle säkerligen kunna skrifvas  hela volymer.

Hans son Alexander Lagernian J:rgrundläde, efter mångårig vistelse i Amerika och  utlandet, år 1897 Kraft-tvål-fabriken i Jönköping, hvilken numera endast är en filial, sedan hufvudaffären öfverflvttats till Göteborg och därstädes f. o. m. den 1 juli 1901 trädt i verksamhet under firmanamnet: Fabriken Tomten. Ehuru fabriken sålunda är tämligen ny, har dess verksamhet gått så framåt, att den sysselsätter omkr. 60 arbetare samt uppvisar ett tillverkingsvärde af omkr. 200,000 kronor. Fyra fast aflönade resande verka i dess tjänst och en särskild, i Tyskland fackligt utbildad kemist förestår dess laboratorium. Såsom ett bevis på affärens utveckling må nämnas att den under år 1902 förbrukade packlådor för 8,000 kronor och trycksaker för 33,000 kr.
Fabriken har hittills varit förlagd till gamla artillerikasärnen, men kommer innevarande år att förflyttas till den Rosenlundska fabrikens nydanade byggnadskomplex.
Fabrikens alster höra till den kemisk-tekniska industrien och kunna synas nog så små och obetydande, men förtjäna i själfva verket mycken uppmärksamhet. I en broschyr, som firman utdelat, indelas de, praktisk nog, i tre underafdelningar : hälso- och parfymeriafdelningen, hushållsafdelningen och delikatessafdelningen.

Om vi då först sysselsätta oss med den mellersta afdelningen, finna vi där främst Lagermans kraftskurpulver för kokkärl, golf etc., en af firmans egna uppfinningar, som vunnit mycket erkännande, emedan det fort gör rent och lämnar hvita vackra golf. Till samma kategori hör kraftskurtvålen samt metallputspulvret och det prisbelönta tvättpulvret, hvilket å världsutställningen i Paris erhöll mention honorable och som uppgifves vara ett förträffligt tvättmedel, emedan det förekommer den sönderslitande gnuggningen af tvätten och med litet arbete lämnar hvita, vackra kläder.

Till hälso- och parfymeriafdelningen räknar firman sitt sundhetssalt, sitt giktliniment, sin dermabalm (hudmedel), sitt shampooing-water (hårmedel) samt parfymer, eau de Cologner och fina tvålar.

Till delikatessafdelningen räknas de preparat, som underlätta husmödrarnes matlagningsbestyr, såsom bakpulver, — vid hvars användande ingen jäsning behöfves före gräddningen i ugnen —- vanilj-extrakt, fruktextrakter, vaniljsocker, vinaigre, apelsinsaft, lemonadpulver samt gelé- och puddingpulver. De sistnämda pulvren äro, som bekant, föremål för en högst afsevärd amerikansk och engelsk industri, hvars alster hittills importerats till vårt land och vunnit mycken efterfrågan; de framställas numera af Fabriken Tomten i en mängd fruktblandningar, från ananas och vanilj till smultron och äpple, och gå fullt upp emot det bästa utländska.

Firman tillverkar äfven andra varor, såsom bläck, blanksvärta och box-calf-créme för finare skodon, Destroyer (medel mot mal) Bon Ami, (flytande putspomada) och sträfvar att åstadkomma ett redbart och på vetenskapliga principer grundadt fabrikat af svensk tillverkning, som fullt kan ersätta, hvad som hittills måst importeras.”


Text och bild ur: Sveriges handel och industri, i ord och bild. Göteborg 1903.