”Lundby kommunalfullmäk­tige hafva vid sitt senaste sammanträde beslutit stå fast vid de förut fattade och af Göteborgs stadsfullmäktige godkända vilkoren för Lundby kommuns införlifning med staden.

I dessa vilkor hade ursprungligen upptagits ett moment om rättighet för strandegare att efter införlifningen behålla den lagliga rätt till strand och vatten som de hade före införlifningen. Detta vilkor beslöto nu kommunalfullmäktige att vid­hålla.

I de ursprungliga vilkoren hade äfven inryckts ett moment om afgälder till stamhemman. Äfven detta moment hade stadsfullmäktige i Göteborg vid sitt definitiva beslut i ärendet utelemnat. Kom­munalfullmäktige beslöto äfven att denna bestämmelse skulle utgå ur införlifningsvilkoren.

I samband med införlifningsfrågan beslöto kommunalfullmäktige med anledning af hemställan från länsstyrelsen att det förut fattade beslutet om tillämpning re­dan nu i Lundby af lag om municipalsamhällen skulle anstå tillsvidare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Panorama mot Hisingen; i fonden Ramberget, 1890-talet.